Shipping policy

Algemene voorwaarden

I. TOEPASSELIJKHEID

Onderhavige voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Bro Spirits VOF enerzijds en eenieder die de website bezoekt en gebruik maakt van de webshop anderzijds. Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden kunnen enkel bij een wederzijds ondertekend schriftelijk akkoord tot stand komen.

II. ONDERNEMINGSGEGEVENS

Bro Spirits VOF

BE 0674.595.111

Stichelen 35B
9450 Denderhoutem 

tel: +32 (0) 471/13.29.08
info@brospirits.com

III. VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemene bepalingen

Met de website www.brospirits.com biedt Bro Spirits VOF haar klanten de mogelijkheid om dranken en allerhande aanhorigheden ook online aan te kopen, en die zo spoedig mogelijk op het gewenste adres af te leveren.

Onderhavige voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst via de website www.brospirits.com.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Bro Spirits VOF behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen (zonder invloed te hebben op bestaande bestellingen).

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds netto prijzen inclusief B.T.W. en uitgedrukt in EURO. De nettoprijs omvat alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

De producten betreffen accijnsgoederen waarvan de tarieven verschillen per land. Bro Spirits VOF behoudt het recht om na aankoop de prijzen alsnog te corrigeren aan de hand van de correcte taksen.

Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW worden aangeduid. De koper die een order plaats in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

Indien vervoers-, reservatie-, of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen/ artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Bro Spirits VOF heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de prijzen te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van de plaatsing van de bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven en/of andere taksen, zal deze wel aan de koper worden aangerekend.

Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Firma klanten die op zoek zijn naar relatiegeschenken of b2b klanten die interesse hebben in onze producten kunnen contact opnemen via info@brospirits.com

Ondanks het feit dat het aanbod van goederen en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up- to- date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, liefst via mail info@brospirits.com.

Bro Spirits VOF is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bro Spirits VOF is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Bro Spirits VOF is niet gebonden door het aanbod als dit op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd door Bro Spirits VOF

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Bro Spirits VOF. Indien het product niet meer in voorraad is, behouden wij het recht om u daarvan tot 15 kalenderdagen na aankoopbevestiging te informeren.

Bro Spirits VOF is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het webshop assortiment online aan te kopen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact/Mister Cash
 • VISA/Mastercard
 • KBC/CBC Payment
 • ING Home’Pay
 • Cash op pickup

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Bro Spirits VOF.

Bro Spirits VOF kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de bestelling weigeren. Indien Bro Spirits VOF de bestelling weigert zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald.

Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Bro Spirits VOF de koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Bro Spirits VOF  kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijs vereiste.

Artikel 5: Levering

Bro Spirits VOF voorziet verschillende manieren waarop de bestelde producten geleverd kunnen worden:

  • De artikelen worden bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres
  • Afhaling door de klant is mogelijk op volgende adressen mits voorafgaande afspraak:
   - Predikherenberg 9, 3020 Winksele
   - Stichelen 35B, 9450 Denderhoutem
   - Stichelen, 33A 9450 Denderhoutem
 • De klant moet zijn keuze uiterlijk op het moment van de plaatsing van het order bevestigen. Indien de gekozen leveringsmethode niet mogelijk blijkt, zal Bro Spirits VOF dit duidelijk communiceren en een alternatieve leveringsmethode voorstellen. Alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de koper. De koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien zijn gekozen leveringsmethode niet mogelijk is.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor het ingeven van het juiste afleveradres. Wanneer de adresgegevens foutief of onvolledig zijn opgegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

  Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de koper zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de koper, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig ten laste van de koper.

  De levering vindt plaats binnen redelijke termijn, doch pas na integrale voldoening van de factuur.

  Iedere bestelling wordt afgewerkt, uiterlijk binnen 5 dagen na de orderbevestiging. Gezien de specifieke aard van de producten kent Bro Spirits VOF zichzelf het recht toe om een ruimere leveringstermijn te bedingen. Deze afwijkende leveringstermijnen worden steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd. Leveringstermijnen op onze website vermeld zijn louter indicatief. De koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Bro Spirits VOF er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Bro Spirits VOF spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terugstorten. 

  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

  De Bro Spirits VOF behoudt steeds de exclusieve eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

  In geval van een levering aan het door de koper opgegeven adres, maakt Bro Spirits VOF gebruik van een professionele vervoerder. Indien de producten tijdens het vervoer verloren of beschadigd raken dienen wij in de eerste plaats een onderzoek bij de vervoerder in te stellen. Gedurende de onderzoekstermijn verricht Bro Spirits VOF geen terugbetalingen.

  De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bro Spirits VOF wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 7: Sancties voor niet- betaling

  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bro Spirits VOF beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van 25,00€ en een maximum van 2000,00€ per factuur.

  Onverminderd het voorgaande behoudt Bro Spirits VOF  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

  Artikel 8: Klachten

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

  Artikel 9: Garantie

  a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

  Krachtens de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Uiteraard geldt er geen garantie op voedingsproducten waarvan de verzegeling of verpakking werd geopend of verwijderd.

  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

  b. Algemeen

  Zodra de koper de producten ontvangt, is deze verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken op hun conformiteit. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast moet de koper hiervoor een klacht indienen.

  De klant dient daartoe vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Bro Spirits VOF en een klacht indienen. De koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Bro Spirits VOF binnen de 7 dagen na de levering aan de koper of een door de koper aangewezen derde partij.

  De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Bro Spirits VOF , steeds in originele staat, inclusief in hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. De terugzending gebeurt steeds op risico van de koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de koper. Bro Spirits VOF raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

  Iedere tekortkoming aan bovenstaande verplichtingen zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan de bovenstaande voorwaarden heeft de koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, ngl. de situatie dit toelaat. Bro Spirits VOF is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de koper aantoont dat de reparatie of vervanging niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de koper.

  Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Bro Spirits VOF deze opnieuw aan de koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de koper. Bro Spirits VOF is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het werd ontworpen, het niet- naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtage artikelen.

  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

  De garantie is niet overdraagbaar.

  Artikel 10: Verzakingstermijn- herroepingsrecht

  De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument. 

  RETOURNEREN

  Als koper kan u het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen. Dit kan door ons schriftelijk te verwittigen per mail op het e-mailadres info@brospirits.com. De consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit nl. steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen.

  Hierbij is het aan de consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk meedelen aan Bro Spirits VOF:

  - de vermelding van volgende drie data, nl. de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
  - naam en adres van de consument;
  - handtekening van de consument

  Stuur het product met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:  Bro Spirits VOF, Stichelen 35B, 9450 Denderhoutem, België.

  Als u zich op dit recht wenst te beroepen, moeten de producten in hun oorspronkelijke staat en verpakking worden teruggebracht naar Bro Spirits VOF, Stichelen 35B, 9450 Denderhoutem, België, op eigen kosten en op eigen risico. Om een veilige aflevering van het pakket te garanderen, adviseren wij om een verzekerde koerierdienst te gebruiken. De koper is namelijk verantwoordelijk voor de retourzending.

  Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en de originele factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

  Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) werd geopend
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

  De mogelijkheid tot herroeping geldt niet in het geval van levering van goederen die specifiek voor de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard. De terugbetaling wordt gedaan op de door u opgegeven rekeningnummer na ontvangst en nazicht van de terugzending. Binnen 30 dagen zal het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u overgemaakt worden.  Als u goederen terugstuurt bent u verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan. Het herroepingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer wij de producten terug hebben ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd raken in het transport, of die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden, kunnen we u niet vergoeden. We raden u aan een passende verzekering hiervoor af te sluiten.

  Verbruiksproducten

  Vanwege het specifieke karakter komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen indien de verpakking van de voedingswaren geopend is.

  Artikel 11: Overmacht

  In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.

  Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

  Artikel 12: Klantendienst Brospirits VOF

  De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)471/132908, via e- mail op info@brospirits.com , of per post op het volgende adres: Stichelen 35B, 9450 Denderhoutem, België.

  Artikel 13: Wijziging voorwaarden

  Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bro Spirits VOF  In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

  Bro Spirits VOF  kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

  Artikel 14: Bewijs

  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

  Artikel 15: Toepasselijk recht - bevoegde rechter

  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome- I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Aalst en de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

  Artikel 16: Leveringsvoorwaarden

  Door online te bestellen verklaart de koper aan Bro Spirits VOF de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.

  Personen onder de 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheden gebruik maken van onze diensten. Bro Spirits VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

  Indien minderjarige personen door een verkeerde leeftijd op te geven niettemin toegang krijgen tot de website kan Bro Spirits VOF in geen geval enige aansprakelijkheid oplopen, uit welken hoofde dan ook; in voorkomend geval behoudt Bro Spirits VOF zich het recht voor om de aansprakelijke personen (ouders of voogden) aan te spreken.

  Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten

  De Bro Spirits VOF is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken, behoudens wanneer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Bro Spirits VOF bekomen werd. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de logo’s, de productnamen, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de lay-out en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website en van de dienst.